Uitgebreid zoeken
De ActiekrantBloemencorso Rekken


Algemene voorwaarden van Te koop in Eibergen.nl

Home > Algemene voorwaarden van Te koop in Eibergen.nl

Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van Te koop in Eibergen.nl. Het gebruik maken van de diensten van Te koop in Eibergen.nl betekent dat u de voorwaarden accepteert. U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik maakt van de diensten van Te koop in Eibergen.nl. Maak geen gebruik van Te koop in Eibergen.nl als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Te koop in Eibergen.nl houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit. Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik te lezen.


Artikel 1: Inhoud site
Te koop in Eibergen.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de adverteerders/gebruikers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
Adverteerders moeten woonachtig zijn in: (Gemeente Berkelland) Beltrum, Borculo, Eibergen, Geesteren GLD, Gelselaar, Haarlo, Neede, Rekken, Rietmolen, Ruurlo, waar eveneens hun goederen zijn af te halen.
Te koop in Eibergen.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid, en neemt zich het recht voor ten allertijden een advertentie te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een adverteerder buiten de regio valt.


Artikel 2: Overeenkomst
Te koop in Eibergen.nl probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen. Te koop in Eibergen.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.


Artikel 3: Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.


Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Voor het goed functioneren van de site verzamelt Te koop in Eibergen.nl informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Te koop in Eibergen.nl onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Te koop in Eibergen.nl wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.

Te koop in Eibergen.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Te koop in Eibergen.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.


Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Te koop in Eibergen.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Te koop in Eibergen.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Het is u niet toegestaan Te koop in Eibergen.nl op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.


Artikel 5: Contacteren van adverteerder
Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via Te koop in Eibergen.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot emailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevenste verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

 • Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;

 • Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;

 • Emailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Te koop in Eibergen.nl te verzamelen om welke reden dan ook.


  Artikel 6 Uitsluiting
  Te koop in Eibergen.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Te koop in Eibergen.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.


  Artikel 7 Garantie
  Alhoewel Te koop in Eibergen.nl uiterst zorgzaam en met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhoud, kan Te koop in Eibergen.nl niet garanderen dat:

 • de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;

 • uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;

 • de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en, derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.


  Artikel 8: Aansprakelijkheid
  Te koop in Eibergen.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Te koop in Eibergen.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;

 • de onmogelijkheid de site te gebruiken;

 • het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;

 • het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;

 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Te koop in Eibergen.nl, waaronder de site, door een derde;

 • handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.

  De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Te koop in Eibergen.nl. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 14.


  Artikel 9: Vrijwaring
  U vrijwaart Te koop in Eibergen.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.


  Artikel 10: Verwijzingen
  De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Te koop in Eibergen.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Te koop in Eibergen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


  Artikel 11: Beveiliging
  Te koop in Eibergen.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Te koop in Eibergen.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.


  Artikel 12: Diversen
  Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Te koop in Eibergen.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

  Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door aanbodpagina aangepast worden. Te koop in Eibergen.nl adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

  De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van artikel 1 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de site.


  Artikel 13 Inhoud site
  Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Te koop in Eibergen.nl toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.

  Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Te koop in Eibergen.nl op een andere wijze dan beschreven is op Te koop in Eibergen.nl.

  Te koop in Eibergen.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Te koop in Eibergen.nl behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van de aanbodpagina. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:
 • de betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst;
 • de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
 • het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
 • het betreffende product is in meer dan één categorie of anderszins dubbel geplaatst;
 • de advertentie niet in overeenstemming is met de eventuele gevraagde vergoeding voor de publicatie daarvan;
 • het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.
 • advertenties die anderszins naar de mening van aanbodpagina aanstootgevend zijn;
 • er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft;
 • het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product;
 • de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.
 • advertenties die overeenkomstig artikel 14 betaald hadden moeten worden maar deze betaling is uitgebleven.

  U vrijwaart Te koop in Eibergen.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.


  Artikel 14 Aansprakelijkheid
  Te koop in Eibergen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De plaatser van de advertentie is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie zoals deze op www.Te koop in Eibergen.nl wordt getoond.


 • Terug || Advertentie plaatsen || Mijn advertenties || Zoeken || Contact || Adverteren || Help & voorwaarden

  Copyright © Te koop in Eibergen.nl, Alle rechten voorbehouden